Mga kailangan mong malaman tungkol mga allergy na maaaring magkaroon ang katulad mong adult.