Emergency

Emergency

Mga kailangan mong malamang impormasyon kung ano ang gagawin sa oras ng emergency at kung paano mapapanatiling ligtas ang iyong pamilya.
Narito ang mga importanteng impormasyon kung ano ang gagawin kung sakaling may mangyari mang emergency at mapanatiling safe ang iyong pamilya.
Narito ang mga importanteng impormasyon kung ano ang gagawin kung sakaling may mangyari mang emergency at mapanatiling safe ang iyong pamilya.