Mga importanteng advice tungkol sa pagpili at pamamalakad ng mga kasambahay o katulong sa bahay.