Development ng preschooler

Development ng preschooler

Ang mga preschoolers ay natuto ng key life skills at maging indepent na makaktulong sa kanila sa pagtutong nila sa school-age stage. Na-develop na nila ang kanilang fine motor skills, katulad ng pag-drawing ng mga stick fugure o pag-button ng kanilang mga damit, ganun din kung paano magbitbit ng kanilang mga backpack o mag-bike. Ang iyong preschooler ay lumalawak na ang imagination pati na ang kanyang sense of humor. Para malaman pa ang tungkol sa pag-develop ng iyong anak, ito ang section na puno ng kaalaman tungkol rito.
Ano ba ang mga development na pinagdadaanan ng iyong anak? Sagot namin iyan para lubos niyong maunawaan kung nasa anong klaseng development na ang inyong anak.
Ano ba ang mga development na pinagdadaanan ng iyong anak? Sagot namin iyan para lubos niyong maunawaan kung nasa anong klaseng development na ang inyong anak.