Mga Bakuna

Mga Bakuna

Sa pamamagitan ng mahusay na bakuna na pinagdedebatihan ngayon, ang pinakamainam para sa iyo ay maging maalam patungkol rito. Hatid ng seksyon na ito ang mga impormasyon na kailangan niyong malaman, kasama na ang immunization schedule at uri ng mga vaccine.
Bakunang kailangang niyong malaman at kung ano dala nitong tulong sa inyo at inyong mga anak. Ano ang mga bakunang kailangan niyo? Hatid namin ang mga impomasyon na iyan sa inyo.