C-section: Mga tips para mas mabilis gumaling

C-section: Mga tips para mas mabilis gumaling

Alamin ang mga ibinahagi ni Dr. Tan na mga impormasyon tungkol sa caesarean section recovery at mga tips na makakatulong sa iyong pagpapagaling.

Ang proseso ng caesarean section recovery ay hindi isang bagay na napaghahandaan. Kadalasan, hindi ito inaaasahang kakailanganin.

Makakaramdam ng sakit, at maiintindihan ang mga contractions ito. Ihahanda ang bag na puno ng pagkasabik at pupunta sa OB/Gyne ward. Ang buong plano sa panganganak ay nakahanda na at hindi ka na makapag-antay makita ang iyong baby.

Sa ospital, tumatakbo ang oras at magugulat ka nalang na 15 oras na ang nakalipas. Malalaman mo nalang na may oxygen mask ka na sa mukha at dinadala ka na sa operation room para sa isang emergency na c-section.

Hindi ito parte ng plano. Ni-hindi mo alam ang aasahan mula sa operasyon, lalo na ang proseso ng caesarean section recovery. Maniwala ka, hindi ka nag-iisa.

Ayon sa National Center for Biotechnology Information, 19.2% ng mga pagpapanganak sa Asya ay sa pamamagitan ng C-section delivery. Ang pinakamataas na bilang ng mga C-section na naisagawa sa mundo ay mula sa Latin America at sa Carribean (40.5%).

Kahit pa dahil ang mga kababaihan ngayon ay 'too posh to push' o para sa medikal na dahilan, ang c-sections ay dumadami. Dahil dito, kailangan ng kamalayan sa proseso ng cesarean section recovery.

Bago ipaliwanag ang procseso ng caesarean section recovery, ito ang maikling eksplanasyon sa nangyayari sa c-section.

Caesarean Delivery

Ang cesarean delivery, kilala rin bilang C-section, ay isang malaking surgery kung saan gumagawa ng paghiwa sa lower abdomen at uterus. Ang paghiwa ay ginagawa sa abdominal wall at ang mga muscles sa sikmura ay hinihila palayo upang maabot ang uterus.

Ang C-section ay isang malaking surgery kung saan gumagawa ng paghiwa sa abdominal wall at ang mga muscles sa sikmura ay hinihila palayo sa pagtanggal ng sanggol at ng placenta, ang uterus at ang ginawang paghiwa ay isinasara ng ilang patong ng pagtatahi.

Tulad ng mapapansin, marami ang pangyayari. Ang pagpapagaling at proseso ng c-section recovery ay hindi kasimbilis ng surgery.

Habang dinadala ka pabalik ng ward, makakaramdam ng tila may tumutusok sa lower abdomen. Ang iyong mga kamay ay nasa mga gilid mo at marami kang mga tanong. Kailan ako makaka-upo? Kailan ako makakalakad? Parang nasusuka ako, puwede ba? Paano 'yong mga tahi?

Huwag mag-alala, mommies. Ang proseso ng caesarean section recovery ay mahalagang panahon at kailangang maging maingat. Ngunit hindi ito kasing nakakatakot tulad ng dating nito.

Kung magawa ang dapat gawin, at sundin ang mga tamang hakbang sa pagpapagaling, madaling makakabalik sa sariling mga paa. Sa pagdaan ko sa 4 na c-sections, masisigurado ko sa iyong hindi siya gano'n kasama!

Si Dr. Ann Tan ay nagbigay ng mga sagot sa mga kadalasang tinatanong mula sa mga moms tungkol sa proseso ng c-section recovery at nagbigay ng mga tips sa after care.

Si Dr. Tan ang dating Chief of Fetal Maternal Medicine sa Department of Obstetrics & Gynaecology ng Singapore General Hospital at ang dating presidente ng Perinatal Society of Singapore.

Proseso ng caesarean section recovery: Mga kailangan malaman ng mga moms

1. Madaliang pagkilos matapos mismo ng operasyon?

Dahil ang c-section ay isang major na surgery, huwag umasang makakatayo agad ilang oras matapos ang operasyon. Importanteng magpahinga para madaling gumaling. Kadalasang pinagpapahinga ang mga pasyente sa kama sa unang 12 hanggang 24 na oras matapos ang operasyon.

Ang unang araw ng proseso ng c-section recovery ay ang pinaka mahirap gumalaw. Maraming malalakas na painkillers ang nasa iyong sistema at minsan pa ay makakaramdam parin ng sakit depende sa laki ng ginawang hiwa.

Makakatanggap ng drips upang manatiling hydrated at catheter para sa pag-ihi.

Hinihikayat ni Dr. Tan na mag-lakad isang araw matapos ang operasyon. Importante ang pag-galaw sa pagpapagaling upang maiwasan ang deep venous thrombosis (DVT). Ito ay ang pagbuo ng dugo sa mga ugat sa hita.

Hindi nman nakakalakad sa unang 24 oras, nakakagalaw parin. Kapag makagalaw agad, madali ring makakabalik ang katawan sa normal. Ang mga simpleng paggalaw tulad ng pag-ikot ng paa o pag-stretch ng mga braso, kahit pa kegel exercise ay makakabuti.

2. Pag-upo? Pagtayo? Paglalakad?

Unti-unti ang proseso ng pagpapagaling. Maaaring maka-upo ilang oras matapos ang operasyon. Subalit, kailangan mag-ingat na hindi magamit ang core strength sa pag-upo. Alalahanin na hiniwa ka sa abdomen at ginalaw ang mga muscles. Gamitin na lamang ang ibang muscles groups.

Ang mga nars at komadrona ay gagabay at aalalay sa iyong pagpapagaling. Malamang na ipapakita nila kung paano ka iikot, ibaba ang mga paa mula sa kama, at iaangat ang itaas na bahagi ng katawan para maka-upo.

Ganito rin ang mangyayari sa muling pagtayo at paglalakad. Sa muling pag-apak sa sahig, maaaring makaramdam ng pagkahilo. Ito ay dahil sa tagal ng pagkakahiga at mga gamot!

Ang importante ay huwag magmadali. Humawak sa kama o sa ibang tao bilang alalay. Huwag subukang lumabas ng ward mag-isa. Mas makakabuting mag-lakad nang may kasama para sa iyong kaligtasan.

3. Pagkain at inumin?

Sa mga oras matapos ang operasyon, tila pagod na pagod ang pakiramdam. Maghanda kayo, bahagi ng proseso ang hindi muna pagpapakain sa iyo. Depende sa iyong sitwasyon, ang pagkain ay maaaring i-delay mula ilang oras hanggang kinabukasan. Maaari rin magsimula sa soft diet o pagkain na magaan sa sikmura.

Ang pangunahing rason ay maiwasan ang pagsusuka. Ang pagpapagaling ay delikado sa mga unang araw dahil sariwa pa ang mga tahi. Maaaring masira ito ng pagsusuka.

Tiisin muna ang gutom. Sabihan ang mga bisita at kasama na huwag kang takasan ng pagkain. Makakabuting sumunod sa mga alituntunin. Mahirap ito pero ito ang makakabuti sa iyong pagpapagaling.

4. Pagmamaneho?

Ang mga mommies ay mga busy na tao lalo na kung hindi ito ang nagiisang anak. Kahit pa nais mag-maneho makakabuting iwasan muna ito sa mga unang linggo ng pagpapagaling.

Ito ay dahil kakailanganin mag-emergency break minsan at kailangan muna pagalingin ang sugat bago makapag-emergency break nang hindi nasasaktan ang sarili.

Kung kailangan ilabas ang isang anak, pagpilian ang asawa, Grab at siyempre, ang mga taxi. Tutukan ang pagpapagaling at saka na ang pagmamaneho!

5. Kailan puwedeng pagpawisan?

Kahit pa gusto nang mag-ehersisyo, hindi dapat madaliin ang pageehersisyo. Binibigyang pansin ni Dr. Tan ang pag-eehersisyo matapos ang 6 na linggo.

Karamihan ay bibisita sa duktor para sa ika-6 na linggong check-up ng pagpapagaling. Dito susuriin ang paggaling ng sugat at dito rin malalaman kung maaari nang mag-ehersisyo.

Sa ngayon, ang payo ni Dr. Tan ay ang pelvic floor exercise kapag kumportable nang maglakad. Kadalasan ay sa unang linggo ng pagpapagaling.

Kahit pa karamihan ay gustong mag-ehersisyo bilang pagpapa-payat, ang ipinapayo ni Dr. Tan ay ang muling pagpapalakas ng core strength at pelvic floor strength. Dapat mauna ito bago tumakbo.

Ayon kay Dr. Tan, ang core at mga pelvic floor muscles ay nabanat sa pagbubuntis at kakailanganing ibalik ang kalusugan nito bago ang mga pangmalakas na ehersisyo.

Tandaan na iba-iba ang pagpapagaling ng mga tao. Kahit pa ang isang tao ay iba pagalingin ang iba't ibang c-section.

Kahit pa payagan na ng duktor mag-ehersisyo, kung makaramdam ng sakit o pagdurugo, tumigil muna. Tumutok sa proseso ng c-section recovery at mag-ehersisyo lamang kung handa na ang katawan.

6. Paano naman ang sex?

Nalabas na ang baby at sabik na kayong mag-asawa sa isa't isa. Magtiis muna dahil hindi pa tapos ang proseso ng c-section recovery. Ayon kay Dr. Tan, itrato ang sex tulad ng pagtrato sa ehersisyo.

Ang pagmamadali sa pagbalik sa sex bago ang 6 na linggong kailangan sa pagpapagaling ay hindi magandang ideya. Maaaring magka-impeksiyon at magdulot ng problema sa mga sugat na nagpapagaling. Tandaan din na maaaring mabuntis kahit pa ang period ay hindi pa bumabalik.

Kailangan din alalahanin kung anong contraception ang puwede sa iyo. Huwag muna dapat mabuntis agad matapos ang c-section.

7. Isa pang baby?

Kailan maaaring pag-isipan na magkaroon na ng sunod na baby? Malamang ay iba-iba ang makuhang mga sagot dito.

Ang pinakamababang kailangan na oras para sa pagpapagaling ng c-section bago muling magbuntis ay anim a buwan ayon kay Dr. Tan. Ngunit, ang pinakamagandang agwat sa dalawang pagbubuntis ay 18 buwan matapos ang unang c-section.

Bigyan ang katawang ng sapat na panahon para magpa-galing. Huwag madaliin ang proseso ng c-section recovery.

8. Postnatal massage?

Sumisikat ang postnatal massage. Marami ang nagsasabing nakakatulong ito sa proseso ng c-section recovery at nakakapagpa-payat.

Ayon kay Dr. Tan, maaaring kumuha ng postnatal massage at wrap matapos ang c-section.

Maging ma-ingat lamang dahil ang mga postnatal massage ay may kasamang uterus massage. Masmakakabuting antayin muna ang ika-6 na linggong check up. Kung pumayag ang gynecologist, sige lang. Karamihan sa mga massage therapists ay nagre-rekumendang mag-antay nang hindi bababa sa 3 linggo matapos ang c-section.

Tips para sa proseso ng cesarean section recovery

1.Pagkain

Inirerekumenda ni Dr. Tan ang pagkain na may good protein at good fats para gumaling agad. Ipinaliwanag niyang ang Zinc at Vitamin C ay micronutrients na tutulong sa tissue repair.

Maaaring mag-reseta ang ibang duktor ng Vitamin E para makatulong sa proseso ng c-section recovery. Ano man ang i-reseta, sundin ito. Makakabuti rin na umiwas muna sa seafood.

2. Pag-aalaga sa mga tahi

Habang nasa ospital, araw-araw lilinisan ng mga nars ang iyong sugat gamit ang antiseptic solutions. Papauwiin ka nang may dressing sa sugat. Kadalasan ay plaster ito na humaharang sa tubig. Hindi rin muna dapat pahiran ng sabon ang iyong tahi.

Nasa ika-pito hanggang ika-sampung araw matapos ang operasyon, tatanggalin ang mga tahi mo. Maaaring resetahan ng Collagen cream o ibang gels para i-lubricate ang tahi at maiwasan ang pagbuo ng keloids. Nakakatulong din ito sa panlabas na proseso ng c-section recovery.

Sa pagtanggal ng mga tahi, maaaring maligo at hayaang dumaloy ang tubig at sabon sa sugat. Subalit, dapat mag-ingat na hindi ito kuskusin. Sa mga panimulang bahagi ng pagpapagaling, hindi magandang mabasa ang sugat ng mainit na tubig.

3. Surgical binder

Kinabukasan matapos ang operasyon, maaaring ipagsuot ng duktor ng surgical binder. Malaking tulong ito sa proseso ng c-section recovery. Una sa lahat, nagbibigay ito ng matatag na suporta at maiiwasan ang sobrang pag-galaw. Nakakatulong ito lalo kung kailangang umubo.

Ang pagpiga ng binder ay panigurado na hindi bubukas ang tahi. Dagdag dito, nakakatulong ito sa lumuwag na balat at naiiwasan ang nakalawlaw na tiyan. Ang pressure ng binder sa tahi ay nakakabawas sa pagbuo ng scar tissue.

Bilang pangwakas tungkol sa prosesp ng c-section recovery, ito ang masasabi ni Dr. Tan sa mga nanay:

Maging mapasensya. Ang baby ay inaboy nang siyam na buwan upang madevelop at lumaki sa loob mo. Ang abs mo ay natural na nabanat. Habang tila galing sa ziplock bag ang baby dahil sa c-section, hindi ito kasiguraduhan na ang abdominal muscles ay babalik agad. Hindi ito ganito mangyari.

Kailangan ng oras sa pagpapagaling. Ang proseso ng c-section recovery ay unti-unto. Maging mabait sa satili. Bigyang oras ang pagpapagaling at muling pagbalik sa katawan bago mag-buntis.

Ang article na ito ay unang nai-publish sa theAsianparent Singapore.

PANOORIN: Ano ang nangyayari sa isang gentle C-section?

Bisitahin ang theAsianparent Community para sa masmaraming istorya, mga tanong, at sagot mula sa mga magulang at mga eksperto. Kung may mga pananaw, katanungan at komento tungkol sa paksa, mangyaring ibahago sa aming Comment box sa ibaba. I-like kami sa Facebook at i-follow kami sa Google+ upang manatiling up-to-date sa mga pinakabago mula sa theAsianparent.com Philippines!

May katanungan tungkol sa pagpapalaki ng anak? Basahin ang mga artikulo o magtanong sa kapwa magulang sa aming app. I-download ang theAsianparent Community sa iOS o Android!

Article Stories
app info
get app banner