Pagbubuntis

Pagbubuntis

Congratulations! Ang pagbubuntis ay isa sa pinakamagagandang karanasan na maaaring maranasan ng isang babae. Narito kami upang magabayan kayo sa inyong pagbubuntis hanggang sa kayo'y manganak. ces a woman can go through. We’re here every step of the way – from your first ultrasound to the final push.
Kasama niyo kami sa inyong journey sa pagbubuntis. Mga helpful tips para sa inyong pagdadaan bilang isang nagdadalang-tao. Mga kailangan niyong paghandaan at para maunawaan ang inyong pinagdadaanan hanggang kayo'y manganak na. Gagabayan at sasamahan namin kayo.