Pag-uugali ng Sanggol

Pag-uugali ng Sanggol

Marami pa ang kailangan mong malaman tungkol sa kilos o behavior ng iyong anak. Ang seksyon na ito ay tutulungan kayong maunawaan at malaman at behavior ng inyong anak habang siya'y lumalaki.
Ano ang ibig sabihin ng behavior ng inyong anak? Narito ang ilang mga kaalaman upang mauunawaan ang behavior ng inyong anak.