Development ng bata

Development ng bata

Asahan niyo na ang inyong school-age kid ay makakaranas ng mga social, emotional, physical, cognitive, at speech/language development. Mapapansin ninyo na sa stage na natuto ng maging independent ang inyong mga anak at mas may kontrol na rin siya sa kanyang kinikilos. Basahin ang seksyon na ito para masuportahan at magabayan ang inyong mga anak sa stage na ito. Kung saan papunta sa siya sa adolescenes period.
Ano ba ang mga development na pinagdadaanan ng iyong anak? Sagot namin iyan para lubos niyong maunawaan kung nasa anong klaseng development na ang inyong anak.